Dyrefondets bestyrelse

Bestyrelsen er bredt sammensat af fagligt kompetente medlemmer samt af engagerede dyrevenner, der via deres virke bidrager til at sætte dyrevelfærd på dagsordenen.

Specialdyrlæge
Finn Boserup
(Formand)

Fagdyrlæge
Jytte Tønnesen

(Næstformand)

Direktør Nete Nygaard-Jensen

(Bestyrelsesmedlem)

Dyrlæge
Knud Dahlgaard

(Bestyrelsesmedlem)

Civilingeniør John Finnich (Bestyrelsesmedlem)

Civilingeniør John Finnich (Bestyrelsesmedlem)

 

Dyrefondets lovpligtige redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabsloven § 77 a

Anbefaling

1. Åbenhed og kommunikation

1.1. Det anbefales, at bestyrelsen vedtager retningslinjer for ekstern kommunikation, herunder hvem, der kan og skal udtale sig til offentligheden på den erhvervsdrivende fonds vegne, og om hvilke forhold. Retningslinjerne skal imødekomme behovet for åbenhed og interessenternes behov og mulighed for at opnå relevant opdateret information om fondens forhold.

Dyrefondets tilgang

Dyrefondet følger anbefalingen.

Bestyrelsen har besluttet hvem, der kan udtale sig på fondens vegne til offentligheden og om hvilke forhold.

Formanden/ næstformanden udtaler sig på bestyrelsens vegne om Dyrefondets formål, mens direktøren udtaler sig på Fondets vegne om de af bestyrelsen vedtagne uddelingspolitikker, strategier, lovforslag og om dyreværnsmæssige forhold.

 

 

 

2.1.1 Det anbefales, at bestyrelsen med henblik på at sikre den erhvervsdrivende fonds virke i overensstemmelse med fondens formål og interesser mindst en gang årligt tager stilling til fondens overordnede strategi og uddelingspolitik med udgangspunkt i vedtægten.

 

 

 

Dyrefondet følger anbefalingen.

På budgetmødet, der afholdes årligt besluttes fondets virke det kommende år og årets investeringsstrategi vedtages. Endvidere drøftes uddelingspolitik, samt strategien for udmøntningen heraf.

 

 

2.2.1 Det anbefales, at bestyrelsesformanden organiserer, indkalder og leder bestyrelsesmøderne med henblik på at sikre et effektivt bestyrelsesarbejde og skabe de bedst mulige forudsætninger for bestyrelsesmedlemmernes arbejde enkeltvis og samlet.

 

 

Dyrefondet følger anbefalingen.

Formanden eller næstformanden planlægger i samarbejde med direktøren bestyrelsesmøderne, herunder årsmøde og budgetmøde. Formand eller næstformand leder bestyrelsesmøderne, mens årsmøde og budgetmøde ledes af den til enhver tid værende advokat i bestyrelsen.

 

 

 

2.2.2 Det anbefales, at hvis bestyrelsen – ud over formandshvervet – undtagelsesvis anmoder bestyrelsesformanden om at udføre særlige driftsopgaver for den erhvervsdrivende fond, bør der foreligge en bestyrelsesbeslutning, der sikrer, at bestyrelsen bevarer den uafhængige, overordnede ledelse og kontrolfunktion. Der bør sikres en forsvarlig arbejdsdeling mellem formanden, næstformanden, den øvrige bestyrelse og en eventuel direktion.

 

 

 

Dyrefondet følger anbefalingen.

Formand og næstformand har ansvaret for planlægningen af bestyrelsens arbejde i tæt samarbejde med direktøren.

Hvis formanden skal udføre særlige opgaver, skal det ske efter en beslutning i bestyrelsen, der indeholder sikringsforanstaltninger, således at den overordnede ledelse og kontrol bevares i bestyrelsen.

 

 

 

2.3.1 Det anbefales, at bestyrelsen løbende vurderer og fastlægger, hvilke kompetencer bestyrelsen skal råde over for bedst muligt at kunne udføre de opgaver, der påhviler bestyrelsen.

 

 

 

Dyrefondet følger anbefalingen.

Hvert år på budgetmødet er der som fast punkt en vurdering af bestyrelsens sammensætning og eventuelt en drøftelse af ønskelige nye eller ændringer af kompetencer i bestyrelsen.

 

 

 

2.3.2 Det anbefales, at bestyrelsen med respekt af en eventuel udpegningsret i vedtægten sikrer en struktureret, grundig og gennemskuelig proces for udvælgelse og indstilling af kandidater til bestyrelsen.

 

 

 

Dyrefondet følger anbefalingen

Ved årsmødet inden udgangen af maj måned vælges/ genvælges medlemmer til bestyrelsen efter de drøftelser og vurderinger, der er foretaget på det foregående budgetmøde.

 

 

 

2.3.3 Det anbefales, at bestyrelsesmedlemmer udpeges på baggrund af deres personlige egenskaber og kompetencer under hensyn til bestyrelsens samlede kompetencer, samt at der ved sammensætning og indstilling af nye bestyrelsesmedlemmer tages hensyn til behovet for fornyelse – sammenholdt med behovet for kontinuitet – og til behovet for mangfoldighed i relation til bl.a. erhvervs- og uddelingserfaring, alder og køn.

 

 

 

Dyrefondet følger anbefalingen.

Da Dyrefondets bestyrelse er selvsupplerende i henhold til fundatsen er det den samlede bestyrelses ansvar, at de bestyrelsesmedlemmer, der hvert år vælges eller genvælges på baggrund af deres personlige egenskaber og kompetencer med behørig hensyntagen til de øvrige kompetencer i bestyrelsen, så der tages hensyn til høj faglighed, relevant erfaring, kontinuitet, mangfoldighed samt fondets videre udvikling.

 

 

 

2.3.4 Det anbefales, at der årligt i ledelsesberetningen, og på den erhvervsdrivende fonds eventuelle hjemmeside, redegøres for sammensætningen af bestyrelsen, herunder for mangfoldighed, samt at der gives følgende oplysninger om hvert af bestyrelsens medlemmer:

• den pågældendes navn og stilling,

• den pågældendes alder og køn,

• dato for indtræden i bestyrelsen, hvorvidt genvalg af medlemmet har fundet sted, og udløb af den aktuelle valgperiode,

• medlemmets eventuelle særlige kompetencer,

• den pågældendes øvrige ledelseshverv, herunder poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i danske og udenlandske fonde, virksomheder, institutioner samt krævende organisationsopgaver.

• hvilke medlemmer, der er udpeget af myndigheder/ tilskudsyder m.v., og

• om medlemmet anses for uafhængigt.

 

 

 

 

Dyrefondet følger anbefalingen.

Fondets hjemmeside og årsrapport for 2015 indeholder de anbefalede oplysninger.

Dyrefondets fundats indeholder ikke ret for myndigheder eller tilskudsmodtagere til at udpege medlemmer af bestyrelsen.

 

 

 

2.3.5 Det anbefales, at flertallet af bestyrelsesmedlemmerne i den erhvervsdrivende fond ikke samtidig er medlemmer af bestyrelsen eller direktionen i fondens dattervirksomhed(-er), medmindre der er tale om et helejet egentligt holdindselskab.

 

 

 

Dyrefondet følger anbefalingen.

Dyrefondet har ingen datterselskaber, hvorfor anbefalingen følges.

 

 

 

2.4.1 Det anbefales, at en passende del af bestyrelsens medlemmer er uafhængige.

Består bestyrelsen (eksklusiv medarbejdervalgte medlemmer) af op til fire medlemmer, bør mindst ét medlem være uafhængigt. Består bestyrelsen af mellem fem til otte medlemmer, bør mindst to medlemmer være uafhængige. Består bestyrelsen af ni til elleve medlemmer, bør mindst tre medlemmer være uafhængige og så fremdeles. Et bestyrelsesmedlem anses i denne sammenhæng ikke for uafhængig, hvis den pågældende:

• er, eller inden for de seneste tre år har været, medlem af direktionen eller ledende medarbejder i fonden eller en væsentlig dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden,

• inden for de seneste fem år har modtaget større vederlag, herunder uddelinger eller andre ydelser, fra fonden/ koncernen eller en dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden i anden egenskab end som medlem af fondets bestyrelse eller direktion,

• inden for det seneste år har haft en væsentlig forretningsrelation (f.eks. personlig eller indirekte som partner eller ansat, aktionær, kunde, leverandør eller ledelsesmedlem i selskaber med tilsvarende forbindelse) med fonden/ koncernen eller en dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden,

• er, eller inden for de seneste tre år har været, ansat eller partner hos ekstern revisor,

• har været medlem af fondens bestyrelse eller direktion i mere end 12 år,

• er i nær familie med eller på anden måde står personer, som ikke betragtes som uafhængige, særligt nær,

• er stifter eller væsentlig gavegiver, hvis fonden har til formål at yde støtte til disses familie eller andre, som står disse særligt nær, eller

• er ledelsesmedlem i en organisation, en anden fond eller lignende, der modtager eller gentagne gange inden for de seneste fem år har modtaget væsentlige donationer fra fonden.

 

 

 

Dyrefondet følger anbefalingen.

Såfremt noget medlem af bestyrelsen modtager vederlag uanset vederlagets størrelse vil dette fremgå af en note i årsrapporten helt på linje med anparts- og aktieselskaber.

5 ud af de 7 medlemmer har været bestyrelsesmedlemmer i mere end 12 år. (2015)

 

 

 

2.5.1 Det anbefales, at bestyrelsens medlemmer som minimum udpeges for en periode på to år, og maksimalt for en periode på fire år.

 

 

 

Dyrefondet følger ikke anbefalingen.

Dyrefondet ledes af en bestyrelse på 3-10 medlemmer, der vælges hvert år. Genvalg kan finde sted. Der er ikke fastsat en øvre grænse for, hvor længe et bestyrelsesmedlem kan forblive bestyrelsesmedlem, da det hvert år ved budgetmødet vurderes om de nødvendige kompetencer er tilstede. Dyrefondet har ikke vurderet, at det er relevant for fondet at ændre på dette set i lyset af anbefalingerne, idet Dyrefondets nuværende valgperiode på 1 år med mulighed for genvalg sikrer, at bestyrelsens medlemmer vurderes årligt ved valg, hvilket sikrer Dyrefondets bedste ledelse.

 

 

 

2.5.2 Det anbefales, at der for medlemmerne af bestyrelsen fastsættes en aldersgrænse, som offentliggøres i ledelsesberetningen eller på fondens hjemmeside.

 

 

 

Dyrefondet følger ikke anbefalingen.

Bestyrelsesmedlemmer vælges og genvælges efter kvalifikationer og ikke efter alder, hvorfor det heller ikke findes relevant for Dyrefondets medlemmer af bestyrelsen at ophøre med at virke alene på grund af opnåelse af en bestemt alder.

 

 

 

2.6.1 Det anbefales, at bestyrelsen fastlægger en evalueringsprocedure, hvor bestyrelsen, formanden og de individuelle medlemmers bidrag og resultater årligt evalueres, og at resultatet drøftes i bestyrelsen.

 

 

 

Dyrefondet følger anbefalingen.

Det sker ved selvevaluering på det årlige budgetmøde i forbindelse med drøftelse af bestyrelsens kommende sammensætning , der afgøres ved det efterfølgende årsmøde.

 

 

 

2.6.2 Det anbefales, at bestyrelsen én gang årligt evaluerer en eventuel direktions og/ eller administrators arbejde og resultater efter forud fastsatte klare kriterier.

 

 

 

Dyrefondet følger anbefalingen.

Evaluering af direktøren sker i forbindelse med selvevalueringen på det årlige budgetmøde.

 

 

 

3.1.1 Det anbefales, at medlemmer af bestyrelsen i erhvervsdrivende fonde aflønnes med et fast vederlag, samt at medlemmer af en eventuel direktion aflønnes med et fast vederlag, eventuelt kombineret med bonus, der ikke bør være afhængig af regnskabsmæssige resultater. Vederlaget bør afspejle det arbejde og ansvar, der følger af hvervet.  

 

 

 

Dyrefondet følger anbefalingen.

Bestyrelsesarbejdet i Dyrefondet er ulønnet, men kan i særlige tilfælde og efter bestyrelsens beslutning honoreres med et fast vederlag, såfremt der er tale om opgaver udover det sædvanlige arbejde, der kan forventes som bestyrelsesmedlem.

Direktøren modtager et fast månedligt vederlag, der er uafhængigt af de regnskabsmæssige resultater.

 

 

 

3.1.2 Det anbefales, at der i årsregnskabet gives oplysning om det samlede vederlag, hvert medlem af bestyrelsen og en eventuel direktion modtager fra den erhvervsdrivende fond og fra andre virksomheder i koncernen. Endvidere bør der oplyses om eventuelle andre vederlag som bestyrelsesmedlemmer, bortset fra medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen, modtager for varetagelsen af opgaver for fonden, dattervirksomheder af fonden eller tilknyttede virksomheder til fonden.

 

 

 

Dyrefondet følger anbefalingen.

Det fremgår altid af årsrapporten, såfremt bestyrelsesmedlemmer har modtaget vederlag i løbet af regnskabsåret på de samme principper som nærtstående i anpartsselskaber og aktieselskaber.

Er det en fast opgave, der skal udføres for Dyrefondet, kan bestyrelsesmedlemmer byde på opgave på lige fod som andre, men har naturligvis ingen fortrinsret.

 

Vælg bidrag

Vælg det beløb du ønsker at give i bidrag